Pasefika Uatogi by Jon Apisa Pasefika Apparel

Pasefika Uatogi


Buy Now

“Uatogi” is a native club of Sāmoa.

This is the Pasefika version of the Uatogi design.

This original design is by Jon Apisa.


Purchase Sāmoan Apparel

Purchase apparel with the “Pasefika” design from Spring.

Buy Apparel Now

Pasefika Uatogi by Jon Apisa Pasefika Apparel