Pasefika Māori and Polynesian Dictionary


Māori to English DictionaryEnglish Māori Sāmoan Hawaiʻian Tongan Tahitian Scientific
Blacktip Reef Shark Malie Alamata Manō pāʻele Carcharhinus melanopterus
Bluespotted stingray Fai Tala Neotrygon kuhlii
Burrowing Sea Urchin Tuitui Echinometra Mathaei
Coconut Crab Ūū Uʻa vāhi Birgus Latro
Dolphinfish Masimasi Mahimahi Mahimahi Mahimahi Coryphaena hippurus
Fluted Giant Clam Faisua ʻOlepe Tridacna Squamosa
High Ranking Title Matai
Inland Gāʻuta Mauka
Leeward Atea Lalo
Manta Ray Fai Malie Hāhālua Manta Birostris
North East Mātū i Sasaʻe Koʻolau Tokelau Hahake Haʻapiti NE 45°
Oceanside Gātai Makai
Outrigger Ama Ama
Palolo Worm Palolo Palola viridis
Pattern ʻĒlei
Rock Crab Amaʻama ʻAʻama Grapsus
Scalloped Hammerhead Mataʻitaliga Manō kihikihi Sphyrna lewini
Skipjack Tuna Aku Katsuwonus pelamis
Wahoo Paāla Ono Valu Louniu Pāere Acanthocybium solandari
Wedge-tail Triggerfish Sumu aloalo Humuhumunukunukuāpuaʻa Rhinecanthus rectangulus
Whitebanded Triggerfish Sumu uoʻuo Rhinecanthus aculeatus
Windward Lua Koʻolau
Yellowfin Tuna Asiasi ʻAhi Takuo ʻAʻahi Thunnus albacares
Great Morinda Nonu Noni Nonu Nono Morinda Citrifolia
Musk (Maile scented) Fern Lau magamaga Lauaʻe Laufale Metuapuaʻa Microsorum/Phymatosorus grossus or scolopendria
Candlenut Lama Kukui Tuitui Tiʻaʻiri Aleurites moluccana
Hibiscus (Beach) Fau Hau Fau Pūrau Hibiscus tiliaceus
Plumeria Pua Melia Kalosipani Tīpanīe Plumeria

English to Polynesian DictionarySāmoan to English DictionaryHawaiʻian to English DictionaryTongan to English DictionaryTahitian to English DictionaryWelcome to the Pasefika Polynesian Dictionary. This dictionary is meant to be a comparative dictionary to quickly view similarities, differences and cognate relationships between words across Polynesian languages. The dictionary includes a format that will display english to polynesian translation into words from Sāmoan, Hawaiʻian, Tongan, Māori, and Tahitian languages.

Most knowledge in Polynesia was communicated and passed on through language, legends, and songs.

The Sāmoan alphabet constists of these letters

Sāmoan written Alphabet: A E F G I L M N O P S T U V (K H R are additonal)

Vowels in Sāmoan language

 • A (ʻA A ʻĀ Ā) - pronounced (ˈä) AAh, like "AAh"
 • E (ʻE E ʻĒ Ē) - pronounced (ˈe) Eh, like net
 • I (ʻI I ʻĪ Ī) - pronounced (ē) EE, like see
 • O (ʻO O ʻŌ Ō) - pronounced (ō) oh, like "Oh"
 • U (ʻU U ʻŪ Ū) - pronounced (u̇(ə)) oo, like oops
 • A glottal stop and/or macron indicate short, normal, long sound and/or a brief pause in the sound of each vowel).

A glottal stop and/or macron indicate short, normal, long sound and/or a brief pause in the sound of each vowel).

Consonants in Sāmoan language
F G L M N P S T V

Comparison of consonant letters of Sāmoan language to languages of other Polynesian cultures

 • Sāmoa s or f = Aotearoa (Māori) h = Hawaiʻi h = Marquesas h = Tahiti h = Tonga h
 • Sāmoa g = Aotearoa (Māori) ng = Hawaiʻi n = Marquesas k = Tahiti = Tonga g
 • Sāmoa l = Aotearoa (Māori) r = Hawaiʻi l = Marquesas = Tahiti r = Tonga l
 • Sāmoa t = Aotearoa (Māori) t = Hawaiʻi k = Marquesas = Tahiti t = Tonga t
 • Sāmoa v = Aotearoa (Māori) w = Hawaiʻi w = Marquesas v = Tahiti v = Tonga v
 • Sāmoa f = Aotearoa (Māori) wh = Hawaiʻi h = Marquesas f or h = Tahiti h or f = Tonga f

The letter K in Sāmoan language

K
The letter K is a consonant than notes the use of the "K" style of Samoan language and/or used for words introduced with translation from other languages.

Additional Consonants in Sāmoan language

H R
Additional consonants (introduced with translation)

Some English letters informally are translated to Sāmoan Language with the use of additional consonants and rarely with vowels.

 • English b = Sāmoan p
 • English c = Sāmoan t/k or s
 • English d = Sāmoan t/k or s
 • English d = Sāmoan t/k
 • English g = Sāmoan t/k or s
 • English j = Sāmoan s or i

In studies of linguistics, Sāmoan language has been catagoriezed within the Austronesian family of languages.

Linguistic classification

 • Austronesian
 • Malayo-Polynesian
 • Oceanic
 • Central Pacific
 • Polynesian
 • Samoic
 • Sāmoan