Hawaiʻian Culture


Hawaiʻian Culture


Hawai'i Ali'i

Title Name Dynasty Nation
Kamehameha I Paiʻea Kamehameha Kingdom of Hawai'i
Kamehameha II Liholiho Kamehameha Kingdom of Hawai'i
Kamehameha III Kauikeaouli Kamehameha Kingdom of Hawai'i
Kamehameha IV Alexander 'Iolani Liholiho Kamehameha Kingdom of Hawai'i
Kamehameha V Lot Kapuāiwa Kamehameha Kingdom of Hawai'i
Lunalilo William Charles Lunalilo Kalākaua Kingdom of Hawai'i
Kalākaua David Kalākaua Kalākaua Kingdom of Hawai'i
Liliʻuokalani Lydia Liliʻuokalani Kalākaua Kingdom of Hawai'i
Moikeha Kaua'i
Haulanuiaiakea Kaua'i
Laamaikahiki Kaua'i
Ahukini a La'a Kaua'i
Kamahano Kaua'i
Luanuu Kaua'i
Kukona Kaua'i
Manokalanipo Kaua'i
Kamakamano Kaua'i
Kahakuakane Kaua'i
Kuwalupaukamoku Kaua'i
Kahakumakapaweo Kaua'i
Kalanikukuma Kaua'i
Kahakumakalina Kaua'i
Kamakapu Kaua'i
Kawelomahamahaia Kaua'i
Kawelomakualua Kaua'i
Kaweloaikanaka Kaua'i
Kaweloamaihunalii Kaua'i
Kualii Kaua'i
Peleioholani Kaua'i
Kamakahelei Kaua'i
Kaumualii Ka'umu'aliʻi Kaua'i
Kapawa Island of Hawai'i
Pilikaʻaeia Island of Hawai'i
Kukohou Island of Hawai'i
Kaniuhu Island of Hawai'i
Kanipahu Island of Hawai'i
Kamaʻiole Island of Hawai'i
Kalapana of Hawaiʻi Island of Hawai'i
Kahaʻimaoeleʻa Island of Hawai'i
Kalaunuiohua Island of Hawai'i
Kūʻaiwa Island of Hawai'i
Kahoukapu Island of Hawai'i
Kauholanuimahu Island of Hawai'i
Kihanuilulumoku Island of Hawai'i
Līloa Island of Hawai'i
Hākau Island of Hawai'i
Umi-a-Līloa Island of Hawai'i
Kealiʻiokaloa Island of Hawai'i
Keawenuiaʻumi Island of Hawai'i
Kaikilani Island of Hawai'i
Keakealani Kāne Island of Hawai'i
Keakamāhana Island of Hawai'i
Keakealaniwahine Island of Hawai'i
Keaweʻīkekahialiʻiokamoku Island of Hawai'i
Alapaʻinui Island of Hawai'i
Keaweʻopala Island of Hawai'i
Kalaniʻōpuʻu Island of Hawai'i
Kīwalaʻō Island of Hawai'i
Aliʻi nui Kumuhonua O'ahu
Aliʻi nui Elepuʻukahonua O'ahu
Aliʻi nui Nāwele O'ahu
Aliʻi nui Lakona O'ahu
Aliʻi nui Kapaealakona O'ahu
Aliʻi nui Haka of Oahu O'ahu
Aliʻi nui Maʻilikākahi O'ahu
Aliʻi nui Kālonaiki O'ahu
Aliʻi nui Piliwale O'ahu
Aliʻi nui Kalaimanuia O'ahu
Aliʻi nui Kalaimanuia O'ahu
Aliʻi nui Kūamanuia O'ahu
Aliʻi nui Kahikapuamanuia O'ahu
Aliʻi nui Kākuhihewa O'ahu
Aliʻi nui Kānekapuakākuhihewa O'ahu
Aliʻi nui Kahoʻowāhāokalani O'ahu
Aliʻi nui Kauākahiakahoʻowāhā O'ahu
Aliʻi nui Kūalii O'ahu
Aliʻi nui Kapiʻiohookalani O'ahu
Aliʻi nui Kanahāokalani O'ahu
Aliʻi nui Peleʻioholani O'ahu
Aliʻi nui Kūmahana O'ahu
Aliʻi nui Kahahana O'ahu
Kahekili II and Kalanikūpule O'ahu
Aliʻi nui Piʻilani Māui
Aliʻi nui Lono-a-Pi'ilani Māui
Aliʻi nui Kiha-a-Pi'ilani Māui
Aliʻi nui Kamalalawalu Māui
Aliʻi nui Kauhiakama Māui
Aliʻi nui Kalanikaumakaowākea Māui
Aliʻi nui Lonohonuakini Māui
Aliʻi nui Kaulahea II Māui
Aliʻi nui Kekaulike Māui
Aliʻi nui Kamehamehanui Ailuau Māui
Aliʻi nui Kahekili II Māui
Aliʻi nui Kaeokulani Māui
Aliʻi nui KalanikÅ«pule Māui
Aliʻi nui Eleio Hāna (Māui)
Aliʻi nui Kalahaeha Hāna (Māui)
Aliʻi nui Lei Hāna (Māui)
Aliʻi nui Kamohohalii Hāna (Māui)
Aliʻi nui Kalaehina Hāna (Māui)
Aliʻi nui Hoolae Hāna (Māui)
Aliʻi nui Kamauaua Molokaʻi
Aliʻi nui Keʻoloʻewa a Kamauaua Molokaʻi
Aliʻi nui Kapau a Nuʻakea Molokaʻi
Alii nui Kamauliwahine Molokaʻi
Alii nui Hualani Molokaʻi
Aliʻi nui Kahokuohua Molokaʻi
Aliʻi nui Kalanipehu Molokaʻi
Aliʻi nui Kaneʻalai Molokaʻi